Vox Polonica Petropolitana

Rzeczy niemożliwe, stają się możliwe i to tylko w kościele św. Stanisława w Petersburgu. Żadna inna instytucja polska ani organizacja polonijna w Rosji o czymś takim nie są w stanie nawet pomyśleć!
Już za kilka dni rozpocznie się IV ROSYJSKO – POLSKI KONKURS ORGANOWY O NAGRODĘ PETERSBURSKIEJ REGIONALNEJ KULTURALNO-OŚWIATOWEJ ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ „POLSKA MACIERZ SZKOLNA”:
VOX POLONICA PETROPOLITANA
Sankt Petersburg, 16 – 21 grudnia 2019 r.
Organizatorzy: PARAFIA ŚW. STANISŁAWA
PETERSBURSKA REGIONALNA KULTURALNO-OŚWIATOWA ORGANIZACJA SPOŁECZNĄ „POLSKA MACIERZ SZKOLNA”
SANKT PETERSBURSKIE PAŃSTWOWE KONSERWATORIUM IM. MIKOŁAJA RIMSKOWO-KORSAKOWA
W IV Konkursie uczestniczyć będzie 9 młodych organistów z Rosji i trzech z Polski. Koncert galowy laureatów konkursu odbędzie się w dniu 21 grudnia (w sobotę) o godz. 19.00. Serdecznie zapraszamy!
***
Od kilku lat parafia św. Stanisława w Petersburgu przy współpracy z różnymi organizacjami polonijnymi, w tym roku z Petersburską regionalną kulturalno-oświatową organizacją społeczną „Polska Macierz Szkolna” (przewodnicząca Władysława Pawłowska), a także Sankt Petersburskim Państwowym Konserwatorium, im. Nikołaja Rimskowo-Korsakowa organizuje Rosyjsko – Polski Konkurs Organowy «VOX POLONICA PETROPOLITANA».
Od 16 do 21 grudnia 2019 roku odbędzie się jego IV edycja.
Głównym celem organowego konkursu jest popularyzacja polskiej organowej muzyki w Rosji i jej promowanie. Jest to konkurs dla młodych organistów z Rosji i Polski wieku od 18 do 30 lat. Do wzięcia udziału w Konkursie są uprawnieni studenci wyższych uczelni muzycznych z Polski i z Rosji uczący się na profilowych katedrach.
Nagrodę „Vox Poloniсa Petropolitana” w formie koncertu solowego w kościele św. Stanisława w sezonie 2020-2021 przyznaje proboszcz parafii ks. Krzysztof Pożarski. Nagroda ta może być przyznana tylko jednemu uczestnikowi.
Komitet organizacyjny konkursu: Przewodniczący komitetu organizacyjnego: proboszcz parafii św. Stanisława w Petersburgu – ks. Krzysztof Pożarskim, sekretarzem konkursu została Lilia Kuzniecowa – wykładowca w Sankt Petersburskiej Szkole Muzycznej im. Rimskiego-Korsakowa
Tytuły międzynarodowych laureatów i dyplomantów konkursu przyznawane będzie przez profesjonalne jury, które będzie składać się z 5 osób:
– Przewodniczący jury: Daniel Zariecki, zasłużony artysta Rosyjskiej Federacji, profesor Sankt Petersburskiego Konserwatorium, kierownik katedry organu i klawesynu
Członkowie jury:
– prof. Mirosława Semeniuk-Podraza – profesor wydziału organów Akademii Muzycznej w Krakowie (Polska);
– Jurij Siemionow – wykładowca w Sankt Petersburskiej Szkoły Muzycznej im. Rimskiego-Korsakowa
– Andriej Kolomiejcew – starszy wykładowca katedry organu, klawesynu i carillonu na Petersburskim Państwowym Uniwersytecie.
– Olga Kotliarowa – organista koncertowy i solistka w zespole „Koncert Petersburga”.
Odpowiedzialny sekretarz jury: Natalia Michajłowa – wykładowca katedry organu, klawesynu i carillonu Sankt Petersburskiego Państwowego Uniwersytetu.
***
Список участников конкурса «VOX POLONICA PETROPOLITANA 2019»

1. Абдурашитова Алие (Санкт-Петербург)

2. Капала Якуб (Kapala Jakub, Краков)

3. Касимов Иван (Санкт-Петербург)

4. Котова Виталия (Нижний Новгород-Санкт-Петербург)

5. Мазиарц Пётр (Maziarz Piotr, Краков)

6. Малева Елена (Санкт-Петербург)

7. Мартюшов Андрей (Санкт-Петербург)

8. Нуруллоева Фарида (Казань)

9. Патрушин Александр (Санкт-Петербург)

10. Пламенев Владислав (Санкт-Петербург)

11. Табакова Екатерина (Москва)

12. Токаренко Марина (Краков)

В ХРАМЕ СВЯТОГО СТАНИСЛАВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОЙДЁТ IV РОССИЙСКО-ПОЛЬСКИЙ ОРГАННЫЙ КОНКУРС «VOX POLONICA PETROPOLITANA»
Конкурс будет проходить в Санкт-Петербурге, в римско-католическом храме Святого Станислава в период с 16 по 21 декабря 2019 года. Возраст участников на момент открытия конкурса должен быть не меньше 18 и не больше 30 лет.
Главной целью конкурса на Приз Санкт-петербургской региональной культурно-просветительской общественной организации «Польска матеж школьна» (Польская школьная матрица) является содействие развитию органного искусства, пропаганда польской органной музыки, поддержка молодых талантливых исполнителей и международных культурных связей.
Приз «Vox Poloniсa Petropolitana» в виде сольного концерта в храме Святого Станислава в сезоне 2020-2021 года присуждается настоятелем прихода о. Кшиштофом Пожарским. Приз может быть присуждён только одному участнику и присуждается обязательно. Оргкомитет конкурса: Председатель оргкомитета: настоятель храма Св. Станислава в Санкт-Петербурге — о. Кшиштоф Пожарский
Звания Лауреатов и Дипломантов Конкурса присуждаются профессиональным жюри. В состав жюри входят 5 человек. Председатель жюри: Д.Ф. Зарецкий, заслуженный артист РФ, профессор, заведующий кафедрой органа и клавесина Санкт-Петербургской государственной Консерватории. Члены жюри : Мирослава Семенюк-Подраза, профессор кафедры органа Академии музыки в Кракове (Польша); Ю.Н. Семёнов, преподаватель органа Санкт-Петербургского музыкального училища имени Н.А.Римского-Корсакова; А.В. Коломийцев, старший преподаватель кафедры органа, клавесина и карильона СПБГУ; О.К.Котлярова, концертирующая органистка, солистка «Петербург-концерта».
Принимать участие в Конкурсе имеют право учащиеся и студенты средних и высших профессиональных музыкальных учебных заведений Польши и России, обучающиеся на профильных кафедрах (отделениях), чей возраст находится в рамках, указанных в Общих положениях данного регламента. Победители предыдущих конкурсов «Vox Poloniсa Petropolitana» к участию в данном конкурсе не допускаются.
Подробности регламента конкурса, программы и правила оформления заявки можно уточнить по адресу: https://organspb.com
***
РЕГЛАМЕНТ IV РОССИЙСКО-ПОЛЬСКОГО КОНКУРСА
«VOX POLONICA PETROPOLITANA»
НА ПРИЗ Санкт-Петербургской Региональной Культурно-Просветительской общественной организации «Польска Школьна Матеж» – СПБРКПОО «ПМШ»
Общие положения:
1.Конкурс будет проходить в Санкт-Петербурге, в римско-католическом храме Святого Станислава в период с 16 по 21 декабря 2019 года. Учредителем конкурса является приход Святого Станислава в лице настоятеля прихода о. Кшиштофа Пожарского, и СПБРКПОО «ПМШ» в лице Владиславы Павловской, при участии Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова.
2. Конкурс проводится в номинации Сольное исполнительство: «Орган».
3.Возраст участников на момент открытия конкурса должен быть не меньше 18 и не больше 30 лет.
4.Конкурсантам из Польши компенсируются расходы на авиаперелёт в экономическом классе, на сумму, не превышающую 200 Евро.
5. На время проведения конкурса польские участники обеспечиваются бесплатным проживанием в Приходском доме и питанием.
6.Польские участники самостоятельно обращаются в Российское консульство по месту проживания для получения визы.
7.Организаторы конкурса не обеспечивают участников какими-либо видами страхования.
8.Конкурсанты, прибывшие на конкурс и отказавшиеся от выступления, берут на себя все расходы по пребыванию и проезду.
9.Регламент и Положение о конкурсе будут размещены на сайте органных и фортепианных концертов Прихода Святого Станислава на русском и английском языках. Организаторы конкурса оставляют за собой право вносить изменения, но не позднее 1 ноября 2019 года. В случае разногласий в русской и английской версиях текстов, правильной является русскоязычная версия.
Правила и порядок проведения Конкурса:
1. Конкурc состоит из двух туров. Все прослушивания проводятся публично в форме открытых прослушиваний.
2. По результатам рассмотрения заявок к участию в Первом туре конкурса допускаются не более 15 участников, при этом не менее трёх участников из Польши и трёх из Санкт-Петербурга (в случае, если будет подано более 15 заявок, то от одного педагога к участию в конкурсе допускается не более двух участников).
Ко второму туру будет допущено не более 6 участников.
3. Порядок выступления на Первом туре конкурса определяется жеребьёвкой перед началом конкурса и сохраняется на протяжении всего Конкурса.
4. Каждому участнику будет предоставлено репетиционное время в храме Святого Станислава: 1,5 часа перед каждым туром. Порядок репетиций соответствует порядку выступления на конкурсе.
5. Выступления участников на Конкурсе могут быть записаны, а записи размещены на сайте органных и фортепианных концертов прихода (в некоммерческих целях). Участники конкурса обязуются не иметь никаких претензий к Организаторам, включая все финансовые и авторские права, в связи с использованием вышеуказанных материалов.
6. Итоги каждого тура объявляются после его окончания.
7. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
8. Победители Конкурса обязуются безвозмездно выступить в Заключительном концерте Конкурса 21 декабря 2019 года в храме Святого Станислава в 19 часов.
Положение о конкурсе:
1.Главной целью Конкурса на Приз СПБРКПОО «ПМШ» «Vox Poloniсa Petropolitana» является содействие развитию органного искусства, пропаганда польской органной музыки, поддержка молодых талантливых исполнителей и международных культурных связей.
2. Приз «Vox Poloniсa Petropolitana» в виде сольного концерта в храме Святого Станислава в сезоне 2020-2021 года присуждается настоятелем прихода о. Кшиштофом Пожарским. Приз может быть присуждён только одному участнику и присуждается обязательно.
3. Оргкомитет конкурса: Председатель оргкомитета: настоятель храма Св. Станислава в Санкт-Петербурге — о. Кшиштоф Пожарский
Секретарь конкурса: Л.П. Кузнецова.
Звания Лауреатов и Дипломантов Конкурса присуждаются профессиональным жюри. В состав жюри входят 5 человек:
– Председатель жюри: Д.Ф. Зарецкий, заслуженный артист РФ, профессор, заведующий кафедрой органа и клавесина Санкт-Петербургской государственной Консерватории
Члены жюри :
– Мирослава Семенюк-Подраза, профессор кафедры органа Музыкальной Академии в Кракове (Польша);
– Ю.Н. Семёнов, преподаватель органа Санкт-Петербургского музыкального училища им.Н.А.Римского-Корсакова
– А.В. Коломийцев, старший преподаватель кафедры органа, клавесина и карильона СПБГУ
– О.К.Котлярова, концертирующая органистка, солистка «Петербург-концерта».
Ответственный секретарь жюри: Н.В. Михайлова.
4. Принимать участие в Конкурсе имеют право учащиеся и студенты средних и высших профессиональных музыкальных учебных заведений Польши и России, обучающиеся на профильных кафедрах (отделениях), чей возраст находится в рамках, указанных в Общих положениях данного регламента.
Победители предыдущих конкурсов Vox polonica petropolitana к участию в данном конкурсе не допускаются.
5. Программа выступления участников должна строго соответствовать Программе Конкурса и её временному регламенту.
Замена сочинений конкурсантом после подачи заявки допускается по согласованию с оргкомитетом конкурса, в случае, если сочинение соответствует регламенту конкурса, но не позднее, чем за день до жеребьёвки.
6. На Конкурсе присуждаются звания Лауреатов I, II и III премий и звания Дипломантов.
7. На Конкурсе присуждается Приз зрительских симпатий. Обладатель Приза определяется путём прямого открытого голосования слушателей конкурса во время заключительного концерта.
8. Сторонние организации или частные лица могут присуждать специальные призы на конкурсе по согласованию с оргкомитетом и председателем жюри.
9. Оргкомитет конкурса предоставляет ассистента на время репетиций и прослушиваний. Посторонние ассистенты на репетиции и выступления не допускаются. Все участники репетируют самостоятельно, присутствие других лиц не допускается.
Программа Конкурса:
Первый тур
Программа первого тура должна длиться не менее 25 и не более 30 минут и должна включать в себя:
1. Сочинение композитора – представителя Северонемецкой органной школы
(прелюдия или токката – с педалью) из предложенного списка:
1) Букстехуде (кроме BuxWV 136, 138, 144, 147, 152, 154, 158)
ИЛИ
2) Брунс Praeludium in e «Большая» или Praeludium in G
ИЛИ
3) Прелюдия и фуга Любека (кроме in F, in c, in C)
2. И.С.Бах. Одна из трио-сонат BWV 525 – 530 (любая)
3. Несколько пьес из табулатуры «Яна из Люблина» на выбор конкурсанта
Ноты доступны по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/6t6t/GZFscHq2q
При оценивании выступления будет учитываться гармоничность составленной программы.
Второй тур
Программа второго тура должна длиться не менее 19-20 и не более 25 минут и должна включать в себя:
1. Одно из сочинений С.Франка из циклов «Шесть пьес», «Три пьесы», «Три хорала» (кроме Большой симфонической пьесы).
ИЛИ одна медленная и одна быстрая части из симфоний (любых) Видора или Вьерна (обе части должны быть из одной симфонии).
2. Оригинальное органное произведение или произведения (или части из цикла) польского автора XIX-XXI вв.; оргкомитет оказывает содействие в отношении нотных материалов по просьбе участника. Исполнение собственных сочинений и транскрипций не допускается.
Исполнение произведений в каждом туре возможно в любом порядке по усмотрению участника. Порядок на первый тур сообщается на жеребьёвке, порядок на второй тур сообщается после объявления результатов 1 тура.
Участники конкурса предоставляют ноты польского сочинения из программы II тура не позднее, чем на жеребьёвке. Возможно предоставление электронной копии.
————
Требования к оформлению программы
Сочинения должны быть указаны на языке оригинала в порядке, в котором они будут исполнены, с указанием полных имён и дат жизни композиторов, а также опусов и частей сочинения, если таковые есть. Пьесы из табулатуры «Яна из Люблина» должны быть написаны с указанием тома и номера внутри тома согласно изданию, представленному по ссылке выше. Пьесы С. Франка указываются согласно номерам в каталоге Вильяма Мора (FWV = Franck Werke Verzeichnis).
Пример правильного оформления программы.
I Тур
1.Nicolaus Bruhns (1665-1697)
Praeludium in e
2. Jan z Lublina Tabulatura
Preambulum in C (V.I, №1)
From Mass ordinary (V.1):
2. Kyrie pascale
12. Sanctus solemne
3. J.S.Bach. Trio-Sonate N 1 Es-dur BWV 525 (Allegro moderato – Adagio – Allegro)
II Тур
1. Cesar Franck (1822-1890)
Choral no 3 en la mineur (Quasi allegro) FWV 40
2. Mieczysław Surzyński (1866-1924)
Capriccio op. 36
Приём заявок начинается 15 сентября и заканчивается в 0.00 часов по Московскому времени 5 ноября 2019 года.
Список органистов, допущенных к участию в конкурсе, будет объявлен не позднее 7 ноября 2019 года.
Заявки в свободной форме с указанием ФИО, места обучения, педагога по органу (нынешнего и всех предыдущих) направляются на электронный адрес: competition-polonia@inbox.ru с пометкой в теме письма: «заявка на конкурс органистов»
К заявке (отдельными файлами) прилагаются:
1. Фотография участника хорошего качества.
2. Программа выступления, оформленная в соответствии с требованиями.
3. Рекомендация педагога.
4. Краткая творческая биография с указанием всех мест обучения и всех педагогов по органу (нынешних и предыдущих).
5. Копия страницы паспорта с фамилией-именем и датой рождения.
Вступительный взнос за участие в конкурсе не взимается.

График проведения конкурса:
1. Приём заявок на участие в конкурсе: с 15 сентября 2019 г. – до 5 ноября 2019 г.
2. Объявление результатов рассмотрения заявок – не позднее 7 ноября 2019 г.
3. Открытие Конкурса, регистрация и жеребьёвка участников:
16 декабря 2019 года в 10.00 в храме св.Станислава.
4.Репетиции участников I тура (в соответствии с порядком выступления):
16.12 – 17.12
5. Прослушивания Первого тура: 18.12
6. Репетиции Второго тура: 19.12
7. Прослушивания Второго тура: 20.12
8. Заключительный концерт конкурса и награждение участников:
21.12 в 19.00.
В концерте принимают участие обладатели премий и призов

Denis Szczegłówhttp://degl.ru/
Fotograf gazety, administrator strony, autor instagramu

Więcej od tego autora

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Powiązane

Podcast "Z Polską na Ty"spot_img

Ostatnie wpisy

Rok 2022 – rok polskiego romantyzmu

Romantyzm to szeroki nurt w kulturze, który dał nazwę epoce w historii sztuki i historii literatury trwającej od lat 90. XVIII wieku do lat...

BABCIU, DZIADKU, coś wam dam

BABCIU, DZIADKU, coś wam damJedno serce które mam.A w tym sercu same róże,ŻYJCIE NAM STO LAT, a nawet dłużej!21 i 22 stycznia w Polsce...

Bez względu na porę roku

"Bez względu na porę roku, dnia i stan pogody – stawię się w oznaczonym miejscu i godzinie i udam się w góry celem niesienia pomocy...

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się na newsletter Gazety Petersburskiej