Działalność związku organizacji polskich „Jedność” w Rosji (styczeń – sierpień 2019 r.)

Związek Organizacji Polskich „Jedność” w Rosji zarejestrowano w listopadzie 2018 roku, czyli na stulecie odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską. Związek prowadzi swoja działalność na obszarze całej Federacji Rosyjskiej.

Zasadniczym założeniem, leżącym u podstaw powołania Związku Organizacji Polskich „Jedność”, jest ożywienie ruchu polonijnego w Federacji Rosyjskiej oraz ściślejsza integracja programowa możliwie największej liczby organizacji polonijnych, a także ewentualnych, wyłonionych w środowisku polonijnym grup inicjatorskich.

Podstawowymi celami statutowymi Związku Organizacji Polskich „Jedność” są:

– promocja polskości, w tym: uprzystępnienie i nauczanie języka ojczystego oraz popularyzacja i pielęgnacja polskich tradycji narodowych i kulturowych;

– rozwój współpracy z instytucjami i organizacjami w Polsce;

– organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych, które sprzyjają integracji osób polskiego pochodzenia;

– wyszukiwanie oraz popularyzacja zabytków historii i kultury polskiej, obiektów polskiego dziedzictwa narodowego, miejsc pamiątkowych, związanych z historią i działalnością Polaków;

– aktywizacja oraz współpraca polonijnych środowisk kulturalnych i naukowych i sportowych w Federacji Rosyjskiej; nawiązywanie kontaktów oraz współpracy tych środowisk ze środowiskami w Polsce;

– obrona praw oraz interesów gospodarczych Polonii i Polaków zamieszkałych w Federacji Rosyjskiej.

Emblematem Związku Organizacji Polskich „Jedność” jest orzeł ze sztandaru Czwartej Dywizji Strzelców Polskich generała Lucjana Żeligowskiego – jedynej polskiej formacji wojskowej z Rosji, która sto lat temu – w 1918 roku – powróciła ze sztandarem i orężem w ręku do odradzającej się Rzeczypospolitej Polskiej.

Członkami założycielami Związku Organizacji Polskich „Jedność” wystąpiły Krasnodarska Organizacja Regionalna Polskie Centrum Narodowo-Kulturalne „Jedność” oraz Rostowska Organizacja Miejska Narodowo-Kulturalna Autonomia „Związek Polaków Donu”. Obecnie do składu Związku Organizacji Polskich „Jedność” należy kilkanaście polonijnych organizacji i grup inicjujących, w tym:

 1. Czerniachowsk. Niekomercyjne Partnerstwo Stowarzyszenie „Dom Polski” im. Fryderyka Chopina w Czerniachowsku (prezes – Irena Korol);
 2. Kopiejsk. Kopiejska Organizacja Miejska „Polskie Centrum Kultury” (prezes – Włodzimierz Malinowski);
 3. Krasnodar. Krasnodarska Organizacja Regionalna Polskie Centrum Narodowo-Kulturalne „Jedność” (prezes – Aleksander Sielicki);
 4. Krasnojarsk. Krasnojarska Miejscowa Organizacja Narodowo-Kulturalna Autonomia „Dom Polski” (prezes – Daniel Gorbaczew);
 5. Mineralne Wody. Stawropolska Organizacja Regionalna Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Wolność” (prezes – Aleksander Masłowski);
 6. Nalczyk. Organizacja Regionalna Republiki Kabardyjsko-Bałkarskiej Polskie Centrum Narodowo-Kulturalne „Przyjaźń” (prezes – Witalis Gorecki);
 7. Nazrań. Polskie Stowarzyszenie „Jadwiga” (prezes – Tamara Osmijewa-Sobolewska);
 8. Noworosyjsk. Filia Krasnodarskiej Organizacji Regionalnej Polskie Centrum Narodowo-Kulturalne „Jedność” (prezes – Jerzy Bal);
 9. Rostów nad Donem. Rostowska Organizacja Miejska Narodowo-Kulturalna Autonomia „Związek Polaków Donu” (wiceprezes – Natalia Miszyna);
 10. Rostów nad Donem. Rostowska Regionalna Organizacja Lekarzy Polonijnych „Nadzieja” (prezes – Natalia Andrejanowa);
 11. Saratów. Saratowska Regionalna Organizacja „Polskie Centrum Narodowo-Kulturalne „Polonia” (prezes – Antoni Kuznecow);
 12. Soczi. Filia Krasnodarskiej Organizacji Regionalnej Polskie Centrum Narodowo-Kulturalne „Jedność” (prezes – Igor Janowski);
 13. Ufa. Regionalna Organizacja „Centrum Polskiej Kultury i Oświaty „Odrodzenie” Republiki Baszkortostan (prezes – Maryna Sadykowa-Lisowska);
 14. Władykaukaz. Regionalna Organizacja Narodowo-Kulturalne Stowarzyszenie Polaków w Republice Osetia Północna – Alania „Polonia” (prezes – Wieronika Zieleńska);
 15. Wołgograd. Wołgogradzka Miejska Organizacja „Wspólnota Kultury Polskiej „Nowa Kropla” (prezes – Wiktor Szechowcow, wiceprezes – Oksana Łysikowa);
 16. Wołgograd. Naukowo-Edukacyjne Centrum Kultury Słowiańskiej „Sławia” przy Wołgogradzkim Socjalno-Pedagogicznym Uniwersytecie Państwowym (prezes – Larysa Szestak);
 17. Wołżski. Narodowa Polska Organizacja „Mazurek” w mieście Wołżski w Obwodzie Wołgogradzkim (prezes – Halina Jekamczukowa).

W imprezach Związku Organizacji Polskich „Jedność” biorą udział liczne braterskie organizacje polonijne w tym: Polskie Stowarzyszenie „Polaros” (Jekaterynburg), Omska Obwodowa Organizacja Społeczna Polskie Centrum Kulturalno-Oświatowe «Polonez», Orenburskie Obwodowe Kulturalno-Oświatowe Centrum „Czerwone Maki”, Związek Polaków na Kaukaskich Wodach Mineralnych (Piatigorsk), Regionalna Społeczna Organizacja „Kongres Polaków w Sankt Petersburgu” oraz grupy inicjatorskie z Anapy, Armawiru, Gołubickiej, Jejska, Korenowska, Kropotkina, Leningradzkiej, Majkopu, Moskwy, Riazania, Stawropolu, Jarosławia.

Wbrew niesprzyjająco ogromnym odległościom oddzielającym poszczególne organizacje polonijne w Rosji Związkowi Organizacji Polskich „Jedność” udało się zorganizować szereg integracyjnych spotkań, narad prezesów, posiedzeń zarządów organizacji polonijnych czy zebrań ogólnych, m.in. w Krasnodarze (12 listopada oraz 21 grudnia 2018 roku), w Moskwie (14 grudnia 2018 roku oraz 22 maja 2019 roku), Rostowie nad Donem (18 maja 2019 roku) i Soczi (27 kwietnia 2019 roku).

27 kwietnia br. w Soczi na naradzie prezesów i nauczycieli bratnich organizacji polonijnych podjęto uchwałę o założeniu Polskiej Macierzy Szkolnej w Rosji. Na prezesa Polskiej Macierzy Szkolnej w Rosji została wybrana Maryna Sadykowa-Lisowska, która od 2008 r. jest przewodniczącą Regionalnej Organizacji „Centrum Polskiej Kultury i Oświaty „Odrodzenie” Republiki Baszkortostan w Ufie. Pani przewodnicząca od wielu lat interesuje się problemami oświaty polskiej w Federacji Rosyjskiej, m.in. opiekuje się Polską Szkołą Niedzielną imienia Alberta Pieńkiewicza w Ufie, która działa od 1999 r.

Podstawowymi celami Polskiej Macierzy Szkolnej w Rosji są: rozwój i wzmocnienie szkolnictwa polonijnego; umożliwienie wprowadzania języka polskiego do szkół rosyjskich; bieżące szkolenie nauczycieli polonijnych; wsparcie działań lokalnych liderów polonijnych zainteresowanych organizacją polskich placówek oświatowych; inicjowanie i promowanie konkursów o tematyce oświatowej (plastyczne, recytatorskie, dyktanda); organizacja specjalistycznych konferencji, sympozjów i zjazdów; współpraca z wyspecjalizowanymi polskimi placówkami zajmującymi się propagowaniem nauczania języka polskiego za granicą; utworzenie internetowej platformy dla nauczycieli i działaczy polonijnych, umożliwiającej zacieśnienie współpracy i wymianę doświadczeń.

W dniach 5–8 lipca br. prezes Związku Organizacji Polskich „Jedność” Aleksander Sielicki oraz prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Rosji Maryna Sadykowska-Lisowska wzięli udział w Zjeździe Kongresu Oświaty Polonijnej (prezydent – dr Jolanta Tatara) oraz warsztatach dla nauczycieli polonijnych „Różni uczniowie – różne potrzeby edukacyjne. Jak efektywnie pracować z dziećmi w szkole polskiej za granicą” zorganizowanych przez Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej i Kongres Oświaty Polonijnej. W toku spotkań podjęto decyzję o ścisłym zbliżeniu rosyjskich struktur polonijnych z Kongresem Oświaty Polonijnej.

W pierwszej połowie 2019 roku odbyło się mnóstwo imprez, zorganizowanych przez organizacje członkowskie Związku Organizacji Polskich „Jedność”.

7 stycznia br. TV „Kubań-24” (m. Krasnodar) nadała program na temat świętowania Bożego Narodzenia przez narody słowiańskie, w którym wzięli udział liczni członkowie organizacji polonijnych z Krasnodaru i Kaukaskich Wód Mineralnych.

15–17 stycznia br. Prezes Związku Organizacji Polskich „Jedność” dr Aleksander Sielicki wziął udział w X Gajdarowskim Forum „Rosja i Świat” w Moskwie.

24 lutego br. w Saratowskiej Regionalnej Organizacji Polskie Centrum Narodowo-Kulturalne „Polonia” odbyły się warsztaty lepienia z gliny pod kierunkiem Anny Beresniewej, poprzedzone wykładem na temat polskiej sztuki plastycznej oraz architektury. W toku zajęć wylepiono sceny z życia świętego Wojciecha, wzorowane na płaskorzeźbach drzwi gnieźnieńskich oraz ozdobach kolumn w kościele Świętej Trójcy w Strzelnie.

24 lutego br. TV „Kubań-24” nadała film „Oda narodowi: Polacy”, nagrany przy czynnym udziale członków Polskiego Centrum Narodowo-Kulturalnego „Jedność”.

17 marca br. w Krasnodarskiej Miejskiej Bibliotece imienia N.A. Niekrasowa odbyło się tradycyjne Dyktando polskie, zorganizaowane przez Krasnodarską Organizację Regionalną Polskie Centrum Narodowo-Kulturalne „Jedność”. Pierwsze miejsce zdobył Aleksander Sierow-Michalczewski.

20 marca br. w Kopiejskie odbyły się VI Korczakowsckie czytania, zorganizowane przez „Polskie Centrum Kultury” miasta Kopiejsk w obwodzie Czelabińskim. Podstawowym celem imprezy było wcielanie w życie zasad pedagogiki humanitarnej, której zwolennikiem był wybitny pedagog i pisarz Janusz Korczak (1878–1942). Wzięli w nich udział celem wymiany doświadczeń w zakresie pedagogiki dziecięcej nauczyciele, wychowawcy, bibliotekarze, wydawcy książek dla dzieci, psycholodzy. W roku bieżącym w charakterze ekspertów wystąpili: dyrektor college politechnicznego Eugeniusz Malinowski, psycholog Helena Sawwa, organizatorka rodzinnego centrum dziecięcego Małgorzata Awdiejewa, bibliotekarka Tatiana Aleksandrowa, dyrektor domu dziecka Aleksander Iniuszyn, kucharz Michał Tiepłow. Spotkanie zainicjował prezes „Polskiego Centrum Kultury” w Kopiejsku Włodzimierz Malinowski.

30 marca br. w Piatigorsku odbył się X Międzynarodowy konkurs „Piatigorsk zapala gwiazdy-2019” w którym wzięły udział dwa zespoły piosenki polskiej Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Wolność”: trio „Melodia”, który zdobył Gran Prix oraz zespół „Strumyk” z Mineralnych Wód, zaszczycony dyplomem pierwszego stopnia.

6 kwietnia br. Krasnojarska Miejscowa Organizacja Narodowo-Kulturalna Autonomia „Dom Polski” wspólnie ze Regionalnym Stowarzyszeniem na Rzecz Utrwalenia Pamięci Gubernatora Jenisejskiego I.I. Krafta zorganizowały wieczór muzyczno-poetycki „Nieznany gubernator Kraft”. Jan (Iwan) Kraft (1861–1914) pochodził z rodziny zesłańca z guberni Witebskiej. W latach 1906–1913 był gubernatorem guberni Jakuckiej, zaś w latach 1913–1914 gubernatorem guberni Jenisejskiej. Miał poważne zasługi jako etnograf. Uroczystą imprezę, na której byli obecni nie tylko mieszkańcy stolicy Kraju Krasnojarskiego, lecz również goście z rejonu Bałachtińskiego, Sosnoborska i Diwnogorska, zainicjował prezes NKA „Dom Polski” Daniel Gorbaczew. Gości przywitał członek zarządu Krasnojarskiej Organizacji Stowarzyszenie Lekarzy Prawosławnych imienia Arcybiskupa Łukasza Jurij Tiażelnikow i prezes Regionalnego Stowarzyszenia na Rzecz Utrwalenia Pamięci Gubernatora Jenisejskiego I. I. Krafta Wiaczesław Bogdankiewicz. Uwadze gości zaproponowano do obejrzenia wystawę fotograficzną, urządzoną przez NKA „Dom Polski”, która pozwoliła poznać niektóre wydarzenia z życia tej nietuzinkowej osoby. Podczas koncertu brzmiały piosenki w języku polskim, piosenki autorskie i wiersze ułożone przez autorów współczesnych na cześć gubernatora Jana Krafta.

W dniach 26–28 kwietnia br. w Soczi w ramach obchodów 25. rocznicy założenia Krasnodarskiej Organizacji Regionalnej Polskie Centrum Narodowo-Kulturalne „Jedność” odbyły się Dni Kultury Polskiej. Wystawa „Chrzest Polski”, dostarczona przez Instytut Polski w Moskwie, została otwarta prelekcją dra hab., wykładowcy wydziału “Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, członka Komitetu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, członka kolegium redakcyjnego czasopisma RAN „Rossijskaja istoria” Hieronima Grali na temat „Udział Polaków w rozwoju kultury rosyjskiej od XVII wieku do 1917 r.” Koncert rozpoczął Rostowski Polonijny Teatr imienia Adama Mickiewicza przedstawijając sztukę według powieści Henryka Sienkiewicza „Ogniem i mieczem”. W części drugiej koncertu umiejętności artystyczne zaprezentowały zespoły polonijne oraz poszczególni wykonawcy. W Bibliotece Miejskiej imienia Puszkina nastąpiło otwarcie wystawy „Naparstki polskie” udostępnionej przez unikatowe Muzeum Naparstków z miasta Kopiejska na Uralu (wystawę otworzył prezes Wspólnoty Muzeów z Południa Uralu, dyrektor generalny Fabryki Konfekcji w Kopiejsku, prezes polonijny z Kopiejska Włodzimierz Malinowski oraz jego współtowarzyszka i małżonka Anna Malinowska).

30 kwietnia br. Wołgogradzka Miejska Organizacja „Wspólnota Kultury Polskiej „Nowa Kropla” wyprawiła Pierwszy Bal Kultur Narodowych. Polacy z obwodu Wołgogradzkiego potrafili zjednać przedstawicieli innych narodowości regionu, przedstawić im piękno polskich tańców i poznać elementy tradycji tanecznych innych ludów. W imprezie wzięli udział przedstawiciele innych bratnich organizacji polonijnych z Jarosławia, Krasnodaru, Piatigoska i Rostowa nad Donem. Szczególnie dynamiczne były występy zespołów polonijnych „Wołgoriata-Dargoriata” z Wołgogradu oraz „Polskie Kwiaty” z Jarosławia.

W dniach 3 maja – 2 czerwca br. w Kraju Krasnodarskim odbyły się tradycyjne Dni Kultury Polskiej, obchodzone w roku bieżącym w ramach 25. rocznicy założenia Krasnodarskiej Organizacji Regionalnej Polskie Centrum Narodowo-Kulturalne „Jedność”. Najpierw świętowano Dzień Polonii i Polaków za granicą oraz Dzień Flagi Polskiej, a także Dzień Konstytucji z 1791 roku oraz Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. W dalszych dniach odbył się „Wieczór relikwii rodzinnych”, wykład pana Sebastiana Torlopy, członka Harcerskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej. Zespół „Piosenka Polska” wziął udział w obchodach Dnia Pisemności i Kultury Słowiańskiej (Dzień świętych Cyryla i Metodego) w stanicy Jelizawietinskiej. W krasnodarskim Rzymsko-Katolickim Kościele świętego Libiriusza odbyło się spotkanie z grupą aktywistów „Braterstwa prawosławnych tropicieli” (wydział w Korenowsku). Wieczór kulturalno-oświatowy „Pani Jadwiga oraz jej przyjaciele” poświęcony został pani Jadwidze Garlińskiej-Grzelak, wybitnej działaczce naszej Polonii. W uroczystym koncercie na zamknięcie Dni Kultury Polskiej na Kubaniu wzięli udział członkowie Polskiego Centrum Narodowo-Kulturalnego „Jedność” oraz działacze kultury Kubania: wokalny zespół artystyczny „Akwamaryn”, zespoły polonijne „Polska Piosenka”, „Nowy Świat”, „Kwiaty Polskie” oraz poszczególni wykonawcy: Zasłużony Artysta Kubania Aleksander Gogawa, solistka Tatiana Pawłowska, solista Andrzej Żywienkow, młodociani wykonawcy Agnia i Grzegorz Zabłoccy, Maria Piechtierewa, zespól studencki pod kierunkiem Anny Bolszowej z Wydziału Filologii Kubańskiego Uniwersytetu Państwowego. Część muzyczna została zakończona występem laureata konkursów ogólnorosyjskich i międzynarodowych, wykładowcy Krasnodarskiej Państwowej Akademii Kultury Maryny Staszkiewicz, która wykonała kompozycję „Złota rybka” Stanisława Moniuszki. Ogromne wrażenie na widzów wywarła „Kołysanka Roksany” z opery „Król Roger” Karola Szymanowskiego w wykonaniu laureatów konkursów ogólnorosyjskich i międzynarodowych Lujsine Ogandżanian (skrzypce) i Dymitra Mamonowa (fortepian). Wreszcie nastąpiło wręczenie nagród dla uczestników XVI Międzynarodowego Konkursu Rysunku „Rosja – Polska”. Gran Prix otrzymał Denis Chimunin, uczeń Krasnodarskiej Dziecięcej Szkoły Sztuk Pięknych imienia W. A. Ptaszyńskiego.

W dniach 12–15 maja br. odbyły się Dni Kultury Polskiej w Republice Baszkortostan. Organizatorami wydarzenia wystąpił Centrum Polskiej Kultury i Oświaty w Baszkortostanie, Polska Szkoła Niedzielna im. Alberta Pieńkiewicza oraz Autonomiczna Organizacja Centrum Partnerstwa Międzykulturowego, działająca na rzecz rozwoju inicjatyw kulturalnych przy wsparciu instytucji republikańskich m.in. Ministerstwa Kultury Republiki, Zgromadzenia Ogólnego Narodu Baszkirskiego i Domu Przyjaźni Narodów. Tegoroczne Dni Kultury Polskiej odbyły się z okazji dwóch ważnych wydarzeń: Roku Stanisława Moniuszki, który ustanowiono w Polsce dla uczczenia 200. rocznicy urodzin wybitnego kompozytora oraz 100. rocznicy założenia Baszkirskiej ASRR ze stolicą w Ufie. Ponadto, w ramach Dni Kultury Polskiej obchodzono jubileusz 20-lecia Polskiej Szkoły Niedzielnej im. Alberta Pieńkiewicza miasta Ufy oraz 120. rocznicę założenia polskiej wsi Woldziki, która w latach 1899–1970 istniała w rejonie ufimskim Republiki Baszkortostan. Głównymi wydarzeniami Dni Kultury Polskiej były: rodzinne święto „Bigos-Fest”; koncert uczniów i nauczycieli Polskiej Szkoły Niedzielnej im. A. Pieńkiewicza miasta Ufy; salon muzyczno-literacki „Kompozytor Stanisław Moniuszko: kronika życia i twórczości”; zwiedzanie miejsc pamięci związanych z życiem Polaków w Republice Baszkortostan. Dni Kultury Polskiej zakończono prezentacją wystawy „Barwy prawosławia w Polsce”, której ekspozycja odbyła w filii Baszkirskiego Państwowego Muzeum Sztuki im. M. Nesterowa (sala „Iżad”). 18 maja w ramach międzynarodowej akcji „Noc muzeów” dla wszystkich zwiedzających odbyły się wycieczki po wystawie, warsztaty oraz degustacja bigosu oraz sernika po warszawsku.

18 maja br. Rostowska Organizacja Miejska Narodowo-Kulturalna Autonomia „Związek Polaków Donu” wydała Warszawski Bal Dobroczynny. Wiadomo, że Warszawę i stolicę obwodu Rostowskiego łączy historia Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, który w trudnych latach Pierwszej wojny światowej został ewakuowany właśnie do Rostowa. Polacy z Rostowa nad Donem pieczołowicie chronią tradycje warszawiaków, więc tegoroczny bal polski postanowiono połączyć z akcją charytatywną. Beneficjantem Balu Warszawskiego została Rostowska Miejska Organizacja Inwalidów „Nadzieja”, która udziela pomocy i wsparcia moralnego młodym inwalidom oraz rodzinom, wychowującym dzieci niepełnosprawne. Program zawierał występy zespołów polonijnych i poszczególnych wykonawców z Krasnodaru, Mineralnych Wód, Rostowa nad Donem, Taganrogu i Wołgogradu a także Teatru Polonijnego imienia Adama Mickiewicza. Balowi towarzyszyła gra orkiestry kamerowej „Gęśle” Związku Polaków Donu.

W dniach 30 maja – 2 czerwca br. odbyły się coroczne XVIII Dni Kultury Polskiej w Obwodzie Kaliningradzkim, zorganizowane przez Stowarzyszenie „Dom Polski” im. Fryderyka Chopina w Czerniachowsku. Prezes Polonii Czerniachowskiej pani Irena Korol już od dawna jest prezesem Rady Organizacji Polonijnych Obwodu Kaliningradzkiego i prowadzi bardzo ważną działalność integracyjną w środowisku polonijnym. Dni Kultury Polskiej w Obwodzie Kaliningradzkim to jedno z ważniejszych wydarzeń tutejszej Polonii, które ma na celu zacieśnianie współpracy transgranicznej pomiędzy organizacjami polonijnymi, samorządami gmin i powiatów przygranicznych oraz stowarzyszeniami działającymi na rzecz Polonii. Dni Kultury są również wizytówką polskiej tradycji, kultury i języka ojczystego oraz miejscem spotkań. W imprezach wzięli udział przedstawiciele organizacji polonijnych z, Czerniachowska, Ozierska, Polesska, Znamienska oraz Kaliningradu. Gości i uczestników przywitał zespoł „Strumyk” Stowarzyszenia „Dom Polski” im. Fryderyka Chopina w Czerniachowsku. Dni Kultury Polskiej uświetnił występ zespołu pieśni i tańca z Suwałk „Suwalszczyzna”. Dzieci i młodzież z organizacji polonijnych zaprezentowali swoje możliwości: w konkursach rysunków „Widokówka z Polski”, recytatorskim i piosenki polskiej.

W uroczystościach wzięło udział wielu gości z Polski i z Obwodu Kaliningradzkiego, m.in.: Konsul Generalny RP w Kaliningradzie Anna Nowakowska i Konsul ds. Polonii w Kaliningradzie Jarosław Strycharski, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Аneta Brzyska, Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Wioletta Dymarska, Burmistrz Węgorzewa Krzysztof Kołaszewski, Pełnomocnik Starosty ds. Promocji i Kontaktów Zagranicznych w Węgorzewie Barbara Dawcewicz, pracownik Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie Małgorzata Stępniak, delegacja z miasta Giżycka i z miasta Suwałki, Kierownik Okręgu Miejskiego Czerniachowskiego Oleg Łucuk, Naczelnik Wyddziału Kultury Administracji Czerniachowska Włada Smirnowa.

W dniach 13-16 czerwca br. prezes Stowarzyszenia „Dom Polski” im. Fryderyka Chopina w Czerniachowsku Irena Korol wzięła udział w VIII Światowym Zjeździe Nauczycieli Polonijnych w Toruniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

12 czerwca br. członkowie Saratowskiej Regionalnej Organizacji Polskie Centrum Narodowo-Kulturalne „Polonia” oddali hołd pamięci żołnierzom polskim z czasów Drugiej wojny światowej, pochowanym na cmentarzu sioła Idołga w rejonie Tatiszczewskim, gdzie w latach 1941–1942 w obozach szkoleniowych formowano 5. dywizję piechoty armii generała Andersa. Niektórzy polscy żołnierze zmarli na skutek zimna, wycieńczenia i chorób, co jest nieuniknione w warunkach rozlokowania jednostek wojskowych w polu podczas surowej zimy. Polacy z Saratowa złożyli kwiaty na zbiorowym grobie żołnierskim. Prezes PCNK „Polonia” Antoni Kuzniecow opowiedział historię zjawienia się żołnierzy polskich w Tatiszczewie i o pracach krajoznawcy Sergiusza Sobianina, dzięki którym udało się znaleźć miejsce pochówku rodaków w Idołdze.

Oprócz różnorodnej działalności koncertowo-oświatowej organizacje polonijne Związku Organizacji Polskich „Jedność” ciągle prowadzą badania popularyzujące wkład Polaków do rozwoju regionów rosyjskich. W październiku 2019 roku w Krasnodarze odbędzie się XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polacy w Rosji” przygotowana przez Krasnodarską Organizację Regionalną Polskie Centrum Narodowo-Kulturalne „Jedność” przy wsparciu struktur naukowych renomowanych uczelni Polski i Rosji. Tymczasem we Władykaukazie członkowie Regionalnej Organizacji Narodowo-Kulturalnej Stowarzyszenie Polaków w Republice Osetia Północna – Alania „Polonia” przygotowali do druku zbiór naukowo-popularny „Polacy we Władykaukazie”.

W ramach podtrzymywania między Rosją i Polską życzliwych kontaktów naukowo-oświatowych, kulturalnych i sportowych za pośrednictwem Związku Organizacji Polskich „Jedność” w styczniu 2019 roku zawarto porozumienie o wymianie akademickiej na kierunku „Dziennikarstwo” pomiędzy Rosyjską Akademią Gospodarki Narodowej i Służby Państwowej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej i Uniwersytetem Warszawskim.

W roku bieżącym przedstawiciele Związku Organizacji Polskich „Jedność” wystawili drużynę celem wzięcia udziału w XXV Jubileuszowym Polonijnym Sejmiku Olimpijskim i XIX Światowych Letnich Igrzyskach Polonijnych w Gdyni. Z 30 przedstawicieli Polonii rosyjskiej, co trzeci reprezentował Związek Organizacji Polskich „Jedność”. Kierownikiem drużyny sportowej został prezes Krasnojarskiej Miejscowej Organizacji Narodowo-Kulturalnej Autonomii „Dom Polski”, członek Zarządu Związku Organizacji Polskich „Jedność” Daniel Gorbaczew.

dr Aleksander Sielicki

Prezes Związku Organizacji Polskich „Jedność”,

członek Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP VII kadencji,

członek Rady Oświaty Polonijnej przy MEN RP (w latach 2014–2017)

polonia-rosja.ru

Denis Szczegłówhttp://degl.ru/
Fotograf gazety, administrator strony, autor instagramu

Więcej od tego autora

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Powiązane

Podcast "Z Polską na Ty"spot_img

Ostatnie wpisy

Rok 2022 – rok polskiego romantyzmu

Romantyzm to szeroki nurt w kulturze, który dał nazwę epoce w historii sztuki i historii literatury trwającej od lat 90. XVIII wieku do lat...

BABCIU, DZIADKU, coś wam dam

BABCIU, DZIADKU, coś wam damJedno serce które mam.A w tym sercu same róże,ŻYJCIE NAM STO LAT, a nawet dłużej!21 i 22 stycznia w Polsce...

Bez względu na porę roku

"Bez względu na porę roku, dnia i stan pogody – stawię się w oznaczonym miejscu i godzinie i udam się w góry celem niesienia pomocy...

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się na newsletter Gazety Petersburskiej